Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ: ΣΤΟ 33% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗ Ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη πρόκληση ταχείας δημοσιονομικής προσαρμογής με παράλληλη ανάκτηση των συσσωρευμένων απωλειών ανταγωνιστικότητας της τελευταίας δεκαετίας μέσα από ένα ευρύτερο πλέγμα διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία. Η υψηλή αβεβαιότητα σε συνδυασμό με την εξαιρετικά εμπροσθοβαρή στρατηγική δημοσιονομικών μέτρων (που αντιστοιχούν σε 7,0% του ΑΕΠ το 2010, 6,3% το 2011, 6,1% το 2012) δημιούργησαν ένα έντονα υφεσιακό μείγμα που αντανακλάται στη σωρευτική μείωση του ΑΕΠ  που θα υπερβεί το 21% έως το τέλος του 2012 (-2,9% το 2009, -4,8% το 2010, -7,1% το 2011 και -6,7% το 2012)
Η προσαρμογή της αγοράς εργασίας μετά από μια σχετικά ήπια εκκίνηση το 2010 ήταν εξαιρετικά βίαιη το 2011 και το 2012.
Συνολικά μέσα σε μια τριετία, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 16 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, με τις συνολικές απώλειες θέσεων εργασίας να υπερβαίνουν τις 750 χιλιάδες, ήτοι περισσότερο από το 17% του εργατικού δυναμικού, προερχόμενες ως επί το πλείστον από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Και στην περίπτωση της αγοράς εργασίας η προσαρμογή ξεκίνησε ήπια -- με την απασχόληση να μειώνεται -2,7% κατά μέσο όρο, το 2010 -- και εν συνεχεία επιταχύνθηκε σημαντικά με την απασχόληση να συρρικνώνεται κατά -6,8% και -8,1%, το 2011 και το 1ο εξάμηνο του 2012 αντιστοίχως (μ.ο. περιόδου).
Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας στους αυτοαπασχολούμενους (που αναπροσαρμόζουν σε σημαντικό βαθμό τις ώρες απασχόλησής τους στην τρέχουσα ζήτηση) και το σχεδόν ανύπαρκτο επίπεδο ανεργίας στον δημόσιο τομέα, το τεκμαρτό επίπεδο ανεργίας στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 33%.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά περίπου 17,5% σε σταθερές τιμές μεταξύ 2009 και 1ου εξαμήνου 2012 οδήγησε σε σωρευτική μείωση της απασχόλησης κατά  17% περίπου, μια εξαιρετικά υψηλή συσχέτιση σχεδόν 1 προς 1 (συγκριτικά με έναν ιστορικό μέσο όρο της τάξης του 0.5) που αντανακλά και επώδυνες διαθρωτικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά εργασίας.
Οι ανωτέρω εξελίξεις στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τις νέες νομοθετικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις στα τέλη του 2011 και ειδικά στις αρχές του 2012, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το  2ο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, ενίσχυσαν την ευελιξία στην αγορά εργασίας σε πρωτοφανή επίπεδα για τη χώρα. Μαζί με την ύφεση, συντέλεσαν στην ταχεία μείωση των μισθών η οποία αναμένεται να υπερβεί σωρευτικά το 22% από το 2010 έως τα τέλη του 2012, με την μεγαλύτερη μείωση να γίνεται το 2012 (-13%, σε ετήσια βάση) σε σχέση με -4,7% το 2011 και -5,3% το 2010) ενώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά σχεδόν 6% περίπου το 2013. Η εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με πλήρη αναστροφή της υπερβάλλουσας αύξησης του κόστους εργασίας τη δεκαετία που ακολούθησε την είσοδο μας στην ΟΝΕ – βοηθώντας ουσιαστικά την εσωτερική υποτίμηση.
Αναμφισβήτητα, η σημαντική μείωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της βαθιάς ύφεσης οδήγησε σε βραδύτερη, ωστόσο  σημαντική, μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας -- ο δείκτης που αντανακλά το μισθολογικό κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος ώστε να αποτυπώσει την επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα. Η οριακή ανάκαμψη της παραγωγικότητας κατά το 2012 σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη μείωση των μισθών έχουν επιταχύνει τη συρρίκνωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας με αποτέλεσμα ο τιθέμενος από το Πρόγραμμα στόχος βελτίωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά  15% την περίοδο 2012-15 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου