Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΥΑΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1.1.2013.

Μειώσεις στις συντάξεις:
Προκειμένου να εναρμονιστεί το Δημόσιο με τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ορίζεται ότι εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00€ και μέχρι 3.000,00€ να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000,00€ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.

Δώρα για συνταξιούχους ΑμΕΑ: Κατ’ εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους.


Αποκρατικοποιήσεις: Διευκρινίζεται το νομικό καθεστώς που θα διέπει τις υπό αποκρατικοποίηση εταιρείες μετά την αποκρατικοποίησή τους. Επίσης αποσαφηνίζεται, «για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι, μέχρι την αποκρατικοποίησή τους, οι εν λόγω εταιρείες εξακολουθούν να διέπονται από το οικείο σε αυτές καθεστώς, ανεξάρτητα από τη μεταφορά των μετοχών που κατέχει σε αυτές το Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».

Εξαιρούνται από τις διαθεσιμότητες: Δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου