Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΠαράθυρο σε χιλιάδες άνεργες ή απολυμένες γυναίκες -ηλικίας 18 έως 64 ετών- ανοίγει το ΕΣΠΑ, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Το ποσό επιδότησης δεν είναι μικρό. Κυμαίνεται από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ, ενώ αν δημιουργήσουν στην επιχείρηση τους και μία θέση απασχόλησης (δηλαδή προσλάβουν άλλο άνεργο ή απολυμένο) τότε επιδοτούνται με επιπλέον 12.000 ευρώ.
Το σημαντικό είναι ότι το επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσουν επιδοτείται στο 100% του προϋπολογισμού του, αρκεί όπως προαναφέραμε η δαπάνη προϋπολογισμού να είναι της τάξης των 10 με 20 χιλιάδων ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έρχεται να στηρίξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα -αλλά και να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης- με κονδύλι ύψους 40 εκ ευρώ.
Αφορά τις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από την 1η μέχρι την 29η Μαρτίου 2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr,www.ependyseis.gr/mis).


ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Ελληνίδες, ομογενείς, γυναίκεςπολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
Θα πρέπει να είναι από 18 εως 64 ετών άνεργες, ή απολυμένες, ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται και συγκεκριμένα όσες:
έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι
Άνεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.
Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη
(καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου,
πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία
πρόσληψης από την καταγγελία της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της
επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα.
Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της
επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
επίσχεση εργασίας): Θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνομα
του δικαιούχου.
Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο
άρθρο 99): Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση
υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.
Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και
Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η αίτηση της ενδιαφερόμενης.
Επιπλέον, για τις απολυμένες γυναίκες θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι η σύμβαση τους δεν καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς επίσης και ότι ο εργοδότης δεν είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.


Προβάδισμα να επιλεγούν τα επενδυτικά τους σχέδια έχουν:

  • Γυναίκες που το συνολικό τους εισόδημα (όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα) δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχειας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών.
Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή που έχουν σύζυγο, ή παιδί που ανήκουν στην ομάδα των Αμεα.
Γυναίκες - μέλη οικογενειών με άνεργο - απολυμένο τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος
της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης)
και με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο
φτώχειας ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών.
Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες, χωρισμένες, σε διάσταση, χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των
ανάδοχων μητέρων).
Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας.
Γυναίκες ωφελούμενες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες
Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις
Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσες υποψήφιες δικαιούχοι εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να δηλώσουν μόνο μία κατηγορία, της επιλογής τους.Τα σχέδια που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενες γυναίκες θα πρέπει να αφορούν την δημιουργία:
νέων ατομικών επιχειρήσεων,
νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον,
νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.),
νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη
σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από
ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),
νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη
σε ποσοστό άνω του 51%


Προϋποθέσεις
Για να δικαιούνται επιδότησης οι γυναίκες θα πρέπει οι επιχειρήσεις τους:.

να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί
στην απόφαση ένταξης,
να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια,
να λειτουργούν νόμιμα,Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που αφορούν
Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης,
δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής
κλπ.).
Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισης).
Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση
επιχειρηματικού σχεδίου.
Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με
σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας
και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα 6 μηνών από την
έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών)
που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.


Διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα»
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικά με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αίτηση περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης της επιχείρησης και επέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
Η υποβολή του Εντύπου Υποβολής γίνεται υποχρεωτικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο). Προηγείται η ηλεκτρονική μορφή και ακολουθεί η έντυπη.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μετά την ένταξη και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης.

ΣΟΣ
Κάθε δικαιούχος μπορεί αν υποβάλλει μόνο μία πρόταση. Αν καταθέσει περισσότερες απορρίπτονται ΟΛΕΣ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.
Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να επισκεφθεί και τους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr)
(www.espa.gr,www.ependyseis.gr/mis)
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr,www.ependyseis.gr/mis).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου